Σύμβουλοι Οργάνωσης

Οι υπηρεσίες συμβούλου οργάνωσης αφορούν:

 

 • τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων.
 • την ασφάλεια και τη διαχείριση των δεδομένων.
 • τους κανόνες λειτουργίας και οργάνωσης.
 • τη χρήση του λογισμικού (software).
 • την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
 • τις ανάγκες συντήρησης και υποστήριξης.

Οι υπηρεσίες συμβούλου περιλαμβάνουν:

 • Αναλυτική καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης σε υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό, λειτουργικές διαδικασίες και ροές δεδομένων .
 • Καθορισμό των στόχων και του εύρους του ανασχεδιασμού.
 • Προσδιορισμό των απαραίτητων ενεργειών, διαδικασιών και επεμβάσεων.
 • Εναλλακτικές προτάσεις και λύσεις.
 • Χρονικό προγραμματισμό και  αναλυτικό προϋπολογισμό.
 • Κωδικοποίηση και καταγραφή παρεμβάσεων και σύνταξη τεύχους κανόνων λειτουργίας.

Μιχαλακοπούλου 56, 11528, Αθήνα                                210 7214146-7