Πολιτική Ποιότητας

Στην εταιρεία Infostudio IT Professional Training παρέχουμε εξειδικευμένη επαγγελματική εκπαίδευση στη χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Είμαστε εξουσιοδοτημένο και επίσημα πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο για ολόκληρη τη γκάμα των προϊόντων της Autodesk και πάροχος εξειδικευμένων υπηρεσιών (Professional Services).

Για το σκοπό αυτό η Διοίκηση και όλο το προσωπικό της εταιρείας δεσμευόμαστε  να ικανοποιούμε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας έγκαιρα, με ακρίβεια και συνέπεια, παρακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις, καλύπτοντας πλήρως τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις για

Για να επιτύχουμε τα παραπάνω:

  • Έχουμε υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2000, το οποίο εφαρμόζεται, σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την ποιότητα, αποτελεσματικά και αποδοτικά.
  • Παρέχουμε επαρκείς πόρους για την διαχείριση της Ποιότητας:  τεχνογνωσία, εκπαιδευμένο προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισμό.
  • Καθιερώνουμε στόχους ποιότητας, την επίτευξη των οποίων ανασκοπούμε και αξιολογούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσω των Διαδικασιών του  Συστήματός μας.  Παράλληλα παρακολουθούμε, μετράμε και αξιολογούμε τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα, η ασφάλεια προσωπικού και υπηρεσίας και η συνεχής καταλληλότητα εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης, των παρεχομένων υπηρεσιών και του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, αποτελεί όραμα και δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας μας και βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή και συμπαράσταση όλων των εργαζομένων σε αυτήν.

Μιχαλακοπούλου 56, 11528, Αθήνα                                210 7214146-7