Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών

DIMAND Α.Ε: Αξιοποίηση Ακινήτων

INDEURCOG E.Π.Ε.: Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

INTERAMERICAN Ε.Α.Ε.Ζ. Α.Ε.: Ασφάλειες

LION RENTAL A.E.: Εταιρεία Εκμισθώσεως Οχημάτων

PANRAL Ε.Π.Ε.: Διαφημιστική Εταιρεία

ΑΙΓΑΙΟ Ε.Π.Ε.: Σύμβουλοι τεχνικής & οικονομικής υποστήριξης

Β.Ι.Π. ΕΤΒΑ Α.Ε.: Τμήμα Μελετών

ΕΛΛΑΣΚΟΜ Α.Ε.: Τηλεπικοινωνίες και παροχή υπηρεσιών – ασφαλείας

Μιχαλακοπούλου 56, 11528, Αθήνα                                210 7214146-7